CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : CryptoTech członkiem KIGEiT
Wiadomości
Dla Prasy

CryptoTech członkiem KIGEiT

03-10-2008

W dniu 01 października br CryptoTech - czołowy dostawca rozwiązań i technologii e-security - został przyjęty w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Izba jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji.

KIGEiT w ramach swojej szerokiej działalności zajmuje się m.in.:

  • wyrażaniem opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczeniem, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie,
  • dokonywaniem ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
  • inspirowaniem, tworzeniem i nowelizacją przepisów oraz prezentowaniem opinii w dziedzinie polityki gospodarczej Państwa, w tym podatkowych i celnych związanych z elektroniką i telekomunikacją
  • gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej,
  • kształtowaniem i upowszechnianiem zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
  • przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji, nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie, a w szczególności: stosowaniu cen dumpingowych, unikaniu odpowiedzialności producenta (importera), sprzedawcy za właściwą jakość sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, w tym brakowi właściwych atestów i świadectw, unikaniu odpowiedzialności producenta (importera), sprzedawcy za niewłaściwą obsługę serwisową i gwarancyjną klienta, a także uchylanie się od takiej obsługi po upływie gwarancji,
  • popieraniem, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, związanego z elektroniką i telekomunikacją,
  • prowadzeniem działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i oświatowej w zakresie zadań Izby określonych powyżej, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnych na terenach wiejskich,
  • opracowywaniem opinii i ekspertyz.

Źródło: www.kigeit.pl